Zasady organizacji zajęć sportowych

Zasady organizacji zajęć sportowych

Data: 2021-01-18

W związku z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. oraz z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii obowiązują następujące zasady organizacji zajęć sportowych:

I. Do dnia 31 stycznia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na funkcjonowaniu obiektów sportowych oraz organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3)) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),  lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawylub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

2) ich organizowania bez udziału publiczności.

II. Działalność sportowa polegająca na organizacji współzawodnictwa, zajęć, wydarzeń i imprez sportowych jest dopuszczalna w przypadku, gdy dotyczą one zawodników pobierających z tego tytułu wynagrodzenie lub stypendium, o którym mowa w ustawie o sporcie, lub będących członkami kadry narodowej, lub uczestniczących w rozgrywkach ligi zawodowej, ewentualnie – w stosunku do dzieci i młodzieży – jeżeli są organizowane przez odpowiedni polski związek sportowy.

III. Dodatkowo obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób, co uniemożliwia organizację zajęć poza obiektami sportowymi.

 

GALERIA

ZOBACZ INNE

AKTUALNOŚCI

  • 2021-03-12

    Zasady organizacji zajęć w Programie SKS /AKTUALIZACJA/

  • 2020-11-24

    SKS 2021 - nabór. Dołącz do SKS-owej społeczności!

  • 2021-03-01

    Zawieszone zajęcia SKS w województwie warmińsko-mazurskim